เกี่ยวกับเรา
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 10:41 น.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี


ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มจัดตั้งสํานักงานฝ่ายการปกครองและสวัสดิการขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาได้มีการตั้งสํานักงานอธิการบดีขึ้น จึงได้ยกฐานะสํานักงานฝ่ายการปกครองและสวัสดิการเป็นกองกิจการนิสิต โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีในปีพ.ศ. 2519 เพื่อรับภาระดําเนินงานในการให้บริการด้านความเป็นอยู่สวัสดิการการแนะแนวการศึกษาตลอดจนทุนอุดหนุนการศึกษาและการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต จากนั้นได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในเรื่อยมา


ปรัชญา

พัฒนานิสิต  ปลูกจิตสำนัก  ระลึกคุณธรรม  ชี้นำคุณภาพชีวิต


วิสัยทัศน์ (Vision)

กองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินภารกิจ ด้านการจัดบริการและสวัสดิการ ให้แก่นิสิตในระดับที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่อเอื้ออำนวยต่อ การสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้แก่นิสิต และการจัดการโครงการพัฒนานิสิตได้ สนองตอบต่อทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย


ภารกิจ (Mission)

1. จัดบริการและสวัสดิการนิสิต เพื่อช่วยเสริมสร้างความพร้อมแก่นิสิตในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้แก่นิสิต

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิต เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางความคิดและสติปัญญา ตลอดจนเพื่อให้เป็นหน่วยงานปฏิบัติการทางวิชาการ สำหรับรองรับรายวิชาบูรณาการ

3. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเสริมสร้างให้นิสิต ถึงพร้อมซึ่งความสมบูรณ์ทั้งทางด้านความคิด สติปัญญา ทักษะสังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม และจริยธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม


หน้าที่ของกองกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตตลอดจนการจัดให้มีบริการและสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิตแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ และงานหอพัก


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 11:23 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา