งานธุุรการ
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 20:39 น.   นางสาวจันทสร  นพพิมาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)

- หัวหน้างานธุรการ

เบอร์ภายใน 618570

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทความวิจัยและผลงาน


นายสมจิตต์  ทองฤทธิ์ (พนักงานขับรถยนต์)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618578

Email :  -


นายจิรศักดิ์  ไทยแท้ (พนักงานสถานที่)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618578

Email :  -


นายนิกร  เจริญหลาย (พนักงานขับรถยนต์)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618578

Email :  -


นางวิชาดา  ขันทอง (พนักงานทั่วไป)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618576

Email :  -


นางสมจิตร  เขียวขำ (พนักงานทั่วไป)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618576

Email :  -


นางไพรัตน์  วรยศ (พนักงานทั่วไป)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618576

Email :  -


นางสาวนภาภรณ์  คงเวียง (พนักงานทั่วไป)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618576

Email :  -


นางสาวอรอุมา  ทานสละ (พนักงานทั่วไป)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618576

Email :  -


หน่วยธุรการและบริหารบุคคล

  นางสาวธิดา  พรเหมือนเพชร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- หัวหน้าหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 618572

Email : -

 

  นางสาวิณี  มณฑปใหญ่ (พนักงานธุรการ)

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 618575

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นายบำเพ็ญ  แก้วพิลารมย์ (พนักงานบริการเอกสารทั่วไป)

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 618578

Email :  -

 

หน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

  นางสาวพัชรา  อินทสุวรรณ์  (นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ)

- หัวหน้าหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

เบอร์ภายใน 618590

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทความวิจัยและผลงาน

 

  นางแก้วนภา  กุลวงษ์ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

- ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

เบอร์ภายใน 618591

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นายสมพร  ชื่นจิตต์ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

เบอร์ภายใน 618593

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นางสาวธิดารัตน์  จั่นเพิ้ง (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

เบอร์ภายใน 618592

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

หน่วยพัสดุ

  นางสาวสุจินต์  ศรีเกษเพ็ชร์ (นักวิชาการพัสดุ)

- หัวหน้าหน่วยพัสดุ

เบอร์ภายใน 618580

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายณัฐพล  ประชุมของ (นักวิชาการพัสดุ)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัสดุ

เบอร์ภายใน 618581

Email :  -

 

  นางสาวณฐา  จารุสุวภัทร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- ประจำหน่วยพัสดุ

เบอร์ภายใน 618582

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นางกิ่งกมล  จริยา (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยพัสดุ

เบอร์ภายใน 618583

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นางกัลยา  จันทร์สุคนธ์ (พนักงานรับโทรศัพท์)

- ประจำหน่วยพัสดุ

เบอร์ภายใน 618585

Email : -

 

  นายสมชาย  เจริญนา (พนักงานทั่วไป)

- ประจำหน่วยพัสดุ

เบอร์ภายใน 618584

Email :  -

 

หน่วยประกันคุณภาพ

  นางสาวปัทมา นามทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 618571

Email : -

 

หน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

  นางสาวดวงพร ทองจ่าง (นักวิชาการศึกษา)

- หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

เบอร์ภายใน 618579

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายรามณ์  พันธ์พระ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

เบอร์ภายใน 618573

Email :  -


  นายทรงศักดิ์ สมใจ (พนักงานทั่วไป)

- ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

เบอร์ภายใน 618578

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2022 เวลา 11:03 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก