งานบริการ
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 21:27 น.  จ.ส.ต.ดร.อภินันท์  จุลดิษฐ์ (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

- หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ

เบอร์ภายใน 618525

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทความวิจัยและผลงาน

 

นางขวัญใจ  วงษ์สังข์ (พนักงานพิมพ์)

- ประจำงานบริการและสวัสดิการ

เบอร์ภายใน 618527

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


หน่วยบริการทุนการศึกษา

  นางจันทนา  หอมกลุ่น (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ

- หัวหน้าหน่วยทุนการศึกษา

เบอร์ภายใน 618550

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสาววรัญญา  ศรีสังวาล (นักวิชาการศึกษา)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยทุนการศึกษา

เบอร์ภายใน 618553

Email :  -


  นางปภาวรินทร์  อำไพชัยโชค (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยทุนการศึกษา

เบอร์ภายใน 618552

Email :  -

 

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  นางสาวทิพยรัตน์  ปานสอน (นักวิชาการศึกษา)

- หัวหน้าหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เบอร์ภายใน 618555

Email :  -

 

  นางวิไลลักษณ์  ทัศนภักดี (นักวิชาการศึกษา)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เบอร์ภายใน 618556

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายธีรศักดิ์  เทพมุณี (นักวิชาการศึกษา)

- ประจำหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เบอร์ภายใน 618558

Email :  -


นางสาวบุศชาติ  อมิตรพ่าย (นักวิชาการศึกษา)

- ประจำหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เบอร์ภายใน 618554

Email :  -

 

หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

นายประวิทย์  โสมีชัย (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ)

- หัวหน้าหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เบอร์ภายใน 618530

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสาววนาลี  กำมณี (นักวิชาการศึกษา)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เบอร์ภายใน 618526

Email :  -


หน่วยวิชาทหาร

นายประวิทย์  โสมีชัย (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ)

- หัวหน้าหน่วยวิชาทหาร

เบอร์ภายใน 618530

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


  นายสุรินทร์  คงชุ่ม (พนักงานทั่วไป)

- ประจำหน่วยวิชาทหาร

- ประจำงานบริการและสวัสดิการ

เบอร์ภายใน 618531

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


หน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต

นางสาววนาลี  กำมณี (นักวิชาการศึกษา)

- หัวหน้าหน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 618526

Email :  -

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2022 เวลา 11:09 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก