งานหอพัก
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 21:37 น.
  นายอรรถสิทธิ์  งามภักดิ์ (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ)

- หัวหน้างานหอพัก

เบอร์ภายใน 618512

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสุจิตรา  คงกัลป์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- ประจำงานหอพัก

เบอร์ภายใน 618511

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


หน่วยหอพักนิสิตภายใน

  นายอิทธิพล พวงแก้ว (นักวิชาการศึกษา)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานหอพัก

- หัวหน้าหน่วยหอพักนิสิตภายใน

เบอร์ภายใน 618515

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นางสาววัชรีพร  จุดาสิงห์ (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยหอพักนิสิตภายใน

เบอร์ภายใน 8517

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายมงคลภัทร  เกยานนท์ (นักวิชาการศึกษา)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยหอพักนิสิตภายใน

เบอร์ภายใน 618516

Email :  -

 

หน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

  นางสาวอาทิณี  ปานคลัง (นักวิชาการศึกษา)

- หัวหน้าหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 612133

Email :  -


นางสาววลาสินี  จิตต์ใส (นักวิชาการศึกษา)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2159

Email :  -


  นางวิลาวัลย์  เจริญภาพ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2153

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นางสาวสริตา  ผ่องศรี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2154

Email :  -

 

  นางสาวมนตาวี  แมงกลาง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2158

Email :  -

 

  นางสาววิลาวัณย์  ปักษิณ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2158

Email :  -

 

  นางสาวดวงกมล  นวนแดง (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2149

Email :  -

 

  นางสาววามรินทร์  อินทร์คำ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2159

Email :  -

 

  นางสาวมนโสภา  ภูครองนา (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2154

Email :  -

 

  นางจุไรรัช  วุฒิฤทัยธำรง (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2151

Email :  -

 

  นางฐนิตฐา  คงกัลป์ (พนักงานพิมพ์)

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2148

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นายสมมาตร  ช้างทอง (ช่างเทคนิค)

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2151

Email :  -

 

  นายวิเชษฐ์  ทิพย์มนต์ (ช่างเทคนิค)

- ประจำหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

เบอร์ภายใน 2151

Email :  -

 

หน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารกิจการนิสิต

  นายวีรวัฒน์  อยู่จุ้ย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 618519

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นายปัญญารักษ์  ศิลา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- ผู้ช่วยหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 618519

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นายเจนณรงค์  ไชยสุวรรณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- ประจำหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 618519

Email :  -

 

หน่วยอาคารและสถานที่

นายฉัตรชัย  สุขพุก (นักวิชาการศึกษา)

- หัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่

เบอร์ภายใน 618510

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายปกป้อง  ปล้องประภา (นักวิชาการศึกษา)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่

เบอร์ภายใน 618514

Email :  -


นางสาวแพรวพรรณ  เวชพงศ์ (นักวิชาการศึกษา)

- ประจำหน่วยอาคารและสถานที่

เบอร์ภายใน 618518

Email : -


นายเวชชัยยันต์  ศศะนาวิน (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยอาคารและสถานที่

เบอร์ภายใน 1092

Email : -


นายปรีดา  มู่ฮำหมัด (พนักงานทั่วไป)

- ประจำหน่วยอาคารและสถานที่

เบอร์ภายใน 1092

Email : -
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2021 เวลา 11:42 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก