ประกันคุณภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 13:45 น.

ประกันคุณภาพการศึกษา


  ประกันคุณภาพกองกิจการนิสิต

....  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

....  แผนงานการพัฒนานิสิต 10 ปี (2560 - 2569) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

....  รายงานกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2562

....  รายงานกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2563

....  รายงานกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2564  ประกันคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต

....  แบบสำหรับขออนุมัติจัดทำโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบำรุงกิจกรรมนิสิต และสามารถใช้เป็นตัวอย่างสำหรับขออนุมัติจัดทำโครงการที่ใช้แหล่งงบประมาณอื่นขออนุมัติจัดทำโครงการและเบิกเงินบำรุงกิจกรรมนิสิต (กนส.1)

....  แบบสำหรับขออนุมัติงบประมาณและขอยืมเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบำรุงกิจกรรมนิสิต จากกองกิจการนิสิต (กนส.2)

.... แบบสำหรับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบำรุงกิจกรรมนิสิต และสามารถใช้เป็นตัวอย่างสำหรับขอรายงานผลการจัดทำโครงการที่ใช้แหล่งงบประมาณอื่น (กนส.3)

....  แบบรายงานผลการดำเนินงานองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (สโมสรนิสิตคณะ)

....  แบบรายงานผลการดำเนินงานองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ชมรม)


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 11:13 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ประกันคุณภาพ