12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 11:42 น.


12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564

 

 1. จัดระบบช่วยเหลือ ติดตามและรายงานข้อมูลสุขภาวะนิสิตผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่การระบาดระลอกสาม เป็นประจำทุกวัน มากกว่า 600 คน พร้อมเบิกจ่ายทุนช่วยเหลือมากกว่า 3.7 ล้านบาท

2. จัดระบบการมอบหมายงาน ให้ความรู้ และการเผยแพร่ผลงานนิสิตทุนทำงานเพื่อลดผลกระทบผู้ปกครองเฟส 1 และเฟส 2 จำนวน 115 คน เป็นเงิน 1.5 ล้านบาท

3.จัดระบบลงทะเบียน และสนับสนุนข้อมูลประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่นิสิตทุกวิทยาเขตเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้โควิด เข็ม 1 และเข็ม 2 มากกว่า 35,000 คน

4. จัดโครงการ KU พารอดตามนโยบายกระทรวง อว. เพื่อช่วยเหลือนิสิต บุคลากร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการจัดส่งชุดช่วยเหลือผู้ป่วย KU Help Health จำนวน 132 ชุด และสนับสนุนงบประมาณโครงการนิสิต KU อาสาสู้โควิด ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศจำนวน 26 โครงการ

5. กำหนดนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์กรกิจการนิสิตและโครงการกิจกรรมนิสิตแบบมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองการบูรณาการ SDGs KU ทุกภาคส่วน

6. ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่ Platform ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตในช่วงโควิด มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 35,000 คน

7. จัดบริการให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 104.1 ล้านบาท และทุนช่วยเหลือจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ จำนวน 8.8 แสนบาท

8. สนับสนุนการยกเว้นค่าหอพัก และลดหย่อนค่าธรรรมเนียมหอพักสำหรับนิสิตที่เข้าพักอาศัย 50% เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของนิสิต เป็นจำนวน 17.0 ล้านบาท และจัดระบบพื้นที่ห้องพักดูแลช่วยเหลือการกักรักษาตัวกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

9. ส่งเสริมเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิเศษ/พิการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการสอบ TCAS รับจำนวน 87 คน และเปิดรับสมัครให้ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิเศษ

10. บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้โควิดและภารกิจงานอาสาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดปี

11. จัดส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลคุณภาพ QAKU ครั้งที่ 15 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 ผลงาน และได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จากผลงาน “กิจกรรมยุคใหม่ ใส่ใจทุกสถานการณ์”

12. ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยผ่าน Social Media แบบมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้นิสิตร่วมเป็นทีมงานจัดทำข้อมูล Infographic Tiktok และสื่ออื่นๆ ในการนำเสนอข่าวสารสู่นิสิตได้แพร่หลายยิ่งขึ้น


 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> 12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564