รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตพิเศษ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2022 เวลา 10:51 น.


เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนฯ

   1. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุน โดยการสแกน QR Code ที่ภาพด้านบน หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

   2. ใบเสร็จรับเงิน KU 2 หรือ ใบแจ้งหนี้ KU 9 (ปรินท์จากเว็บ my.ku)

   3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

   4. รายงานผลการลงทะเบียนภาคต้น 2565

ส่งเอกสารได้ที่ หน่วยบริการนิสิตพิเศษ กองกิจการนิสิต ตั้งอยู่ที่ ศร. 1 ชั้น 1

(KU Happy place center)

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตพิเศษ